Regulamin szkoły narciarskiej i snowboardowej LUSTYK TEAM 2018-11-17T09:52:18+01:00


Przed dokonaniem zakupu szkolenia indywidualnego i/lub grupowego w Szkole Narciarskiej 
i Snowboardowej Lustyk Team wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z regulaminem 
(w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych. Szkoła Narciarska i Snowboardowa Lustyk Team nie ubezpiecza klientów, sugerujemy aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od następstw NNW we własnym zakresie. Wykupienie zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

INFORMACJE OGÓLNE dotyczące lekcji indywidualnych, kursów indywidualnych, kursów grupowych oraz przedszkola narciarskiego.

 1. Wraz z dokonaniem opłaty usług szkoleniowych klient zawiera umowę cywilnoprawną z podmiotem Lustyk Team, Aneta Lustyk z siedzibą w Karpaczu 58-540, ul. Szkolna 5A zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 1. Rezerwacji lekcji, kursów w tym zajęć w przedszkolu narciarskim można dokonywać osobiście, telefonicznie, internetowo.
 2. Należność za lekcje, kursy oraz zajęcia w przedszkolu narciarskim należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć w biurze szkoły lub za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
 3. Lekcje zakupione w szkole nie podlegają zwrotowi, zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje w przypadku gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji narciarskiej Pod Wangiem lub szkoła nie może przeprowadzić zajęć.
 4. Korzystanie z pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.
 5. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 6. Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej LustykTeam trwa 55 minut (2h=110 min, 3h=165 min). 
 7. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 60 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja automatycznie zostanie anulowana. W przypadku korzystania z pakietów opłata pobierana jest z góry.
 8. Zwrot kwoty wpłaconej za kurs, przedszkole narciarskie– pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20zł/os – jest możliwy:
  – bez podania przyczyny na 7dni przed rozpoczęciem kursu,
  – za okazaniem zaświadczenia lekarskiego na mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
 1. Zwrot opłaty jest także możliwy w każdym momencie trwania kursu lub zajęć w przedszkolu narciarskim w przypadku choroby (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego) w kwocie pomniejszonej o wykorzystane dni. 
 2. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 3. Wprzypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zostanie on, w miarę możliwości zastąpiony innym instruktorem, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa lub braku zgody ze strony rezerwującego lekcję na zmianę instruktora, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub koszty lekcji zostaną w całości zwrócone. 
 5. Każda lekcja odbywająca się poza stacją narciarską Pod Wangiemzobowiązuje Klienta do opłacenia karnetu dla instruktora oraz kosztów transportu. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem szkoły Lustyk Team.
 6. Wystąpienie szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć (pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) należy zgłosić niezwłocznie prowadzącemu zajęcia.
 7. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom- w tym również osobom małoletnim- odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 8. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. 
 9. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły Lustyk Team, musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nieposiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Szkołę. Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.
 10. W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs lub opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji lub kursu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły minimum 120 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 11. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku gdy osoba małoletnia jest pod opieką wychowawcy/nauczyciela/członka rodziny przyjmuje się, że ten posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego.
 12. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne odebranie dziecka po zakończeniu zajęć w wyznaczonym przez Szkołę miejscu.
 13. Każdy kursant na lekcję powinien mieć przygotowany: sprawnysprzęt narciarski/snowboardowy, kask Zgodnie z ustawą każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do jazdy w kasku.
 14. Przed przystąpieniem do lekcji kursant lub jego opiekun zobowiązany jest przekazać pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi informacje dotyczące umiejętności narciarskich/snowboardowych i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 15. Poprzez zakup wybranego kursu za pośrednictwem strony internetowej www.lustykteam.pl, zapisanie się na szkolenie osobiście w biurze szkoły, telefonicznie lub wysyłając e-mail Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej Lustyk Team oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie usługi przez Szkołę Narciarską i Snowboardową Lustyk Team. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 16. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Narciarska i Snowboardowa Lustyk Team z siedzibą w Karpaczu 58-540, ul Szkolna 5A.
 17. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kursanci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 18. Szkoła Narciarska i Snowboardowa Lustyk Team zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2018 r.